Warunki rozliczania złomu akumulatorowego i opłat depozytowych


Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, informujemy i zobowiązujemy się do:

Przyjmowania, nieodpłatnie, zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych zwanych dalej akumulatorami.

Pobierania od kupującego opłaty depozytowej w kwocie:

30 zł -  za sztukę w przypadku baterii samochodowych ołowiowo - kwasowych i akumulatorów samochodowych ołowiowo - kwasowych,

35 zł –  za sztukę w przypadku baterii przemysłowej ołowiowo - kwasowej i akumulatora przemysłowego ołowiowo – kwasowego;

oraz  potwierdzenia  pobrania tej opłaty, jeżeli przy zakupie akumulatorów kupujący nie przekazał zużytych akumulatorów, w ilości co najmniej takiej, jak ilość kupowanych przez niego nowych akumulatorów.

Zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu,  w terminie 30 dni od dnia jej pobrania. w przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator.

Ponadto informujemy, że:

Jeżeli zwrot opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego, który pobrał opłatę depozytową, jest niemożliwy z powodu likwidacji, upadłości lub przerwy w wykonywanej działalności, do zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora zobowiązany jest wprowadzający akumulatory w terminie 45 dni od daty ich sprzedaży. Wprowadzający  realizuje ten obowiązek poprzez, zorganizowane przez siebie, punkty zbierania  zużytych akumulatorów .Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w pkt. 2, następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz potwierdzający zwrot opłaty depozytowej.

Dokument potwierdzający pobranie opłaty depozytowej oraz potwierdzający zwrot opłaty depozytowej będzie przechowywany przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.

Informacja o punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zorganizowanych przez wprowadzającego,  dotycząca konkretnej marki, zawarta jest w karcie gwarancyjnej baterii lub akumulatora  (infolinia, nr telefonów, adres).

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.79 poz. 666 art. 54.p.1-5,art. 55 p.1.).r.)Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:0123-456-789

Skontaktuj się z naszą infolinią